Endometrioosiyhdistys ry:n säännöt
 
     Endometrioosiyhdistyksen säännöt
        9.1.2017
 
1. Nimi, kotipaikka
 
Yhdistyksen nimi on Endometrioosiyhdistys ry, kotipaikka Tampere.
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tukena endometrioosia ja adenomyoosia sairastaville ja heidän läheisilleen, lisätä oikeaa tietoa sairaudesta yhteiskunnallisella tasolla sekä pyrkiä kehittämään hoitojärjestelmiä.
 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia ja erilaisia jäsentilaisuuksia, kuten illanviettoja ja luentoja sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
 
Toimintansa tukemiseksi ja välttämättömien kulujen kattamiseksi yhdistys kantaa liittymis- ja jäsenmaksun sekä anoo tarvittaessa avustusta instansseilta, jotka sitä myöntävät terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
 
3. Jäsenet, liittyminen/eroaminen, nimenkirjoitusoikeus
 
Jäseneksi voi liittyä jokainen endometrioosia tai adenomyoosia sairastava tai sairaudesta kiinnostunut henkilö tai hoitohenkilökunnan jäsen.
 
Hallitus hyväksyy/hylkää jäsenhakemuksen.
 
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia-, kannattaja- tai kunniajäseniä. Varsinainen jäsen on yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Kannattajajäsen on oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka taloudellisesti haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla vuosittaisen kannattajajäsenmaksun, ja jonka yhdistyksen hallitus on kannattajajäseneksi hyväksynyt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäseneksi on yhdistyksen vuosikokouksella oikeus hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen hyväksi erityisen ansiokkaasti tai pitkäaikaisesti toiminut henkilö.
 
Äänioikeus on jäsenmaksun suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä. Eroaminen tapahtuu kirjallisella, vapaamuotoisella ilmoituksella hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erottaminen tapahtuu hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai toimii yhdistyksen periaatteita vastaan.
 
Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä sekä toiminnanjohtajalla on kullakin yksin yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeus.


4. Hallitus, kokoukset, tilikausi, tilintarkastus
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä (4) seitsemään (7) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen oleva aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet eli kaksi jäsenistä minimimääräisestä hallituksesta, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
 
5. Tilikausi

Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 
6. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksia pidetään vuosittain kaksi, joista toinen pidetään huhtikuun 30. päivään mennessä ja toinen loppuvuodesta marras-joulukuussa; ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa. Hallitus kutsuu kokoukseen koolle vähintään 14 vrk ennen kokouspäivää jäsenille postitetulla kirjeellä, ilmoituksena Endorfiini-lehdessä tai sähköpostitse lähetetyllä kutsulla.
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi (5) tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 
Yhdistyksen kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet, joilla kullakin on yksi ääni. Kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös kannattaja- ja kunniajäsenet. Heillä on niissä puhevalta, mutta ei äänioikeutta.
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säänöissä toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
7. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuoden ensimmäisessä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 
Yhdistyksen vuoden toisessa vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään vuosikokouksessa. Aloitteen sääntöjen muutoksista tai yhdistyksen purkamisesta jäsen voi tehdä hallitukselle 30 vrk ennen vuosikokousta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöksestä sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ei saa tehdä, ellei kaksikolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä ole sitä kannattanut.
 
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.